تصاویر چهارمین جلسه برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات آبیاری و صنایع وابسته؛ 27 شهریور