تصاویر نشست کمیته‌ بازاریابی و نمایشگاه‌ها، 22 آبان 95