انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

دوره آموزشی تصفیه آب و حذف یونها کاهش خوردگی در صنعت لوله و اتصالات پلی اتیلن

شهریه: 250,000 تومان

دوره برگزار شده است

دوره های در حال برگزاری
برگزار شده

دوره آموزشی انواع نقیصه و عوامل نقیصه زای ناشی از مواداولیه ، فرآیند تولید و مصرف لوله های پلی اتیلن

سرفصل مطالب: مروری بررفتار مکانیکی و خواص فیزیکی -مکانیکی پلیمرها ساختار بلورینگی پلی اتیلن در ارتباط آن با رفتار و خواص مکانیکی آن ملزومات لوله

شرکت در این دوره»