انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

آخرین اطلاعیه ها و پرسشنامه های رتبه بندی

1401

نتیجه رتبه بندی سال 1394

نتیجه رتبه بندی سال 1394

نتیجه رتبه بندی سال 1394

نتیجه رتبه بندی سال 1394