انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

تضمـین کیفیت نتایج اندازه گیری با اســتفاده از نرم افـزارMinitab

شهریه: 550,000 تومان

دوره برگزار شده است

محتوای دوره:

– توزیع داده ها

– توزیع نرمال

– تست نرمال بودن داده ها

– آزمون Q (دین و دیکسون)

– آزمون Cochran

_ کنترل کیفیت داخلی

– قابلیت تجهیزات اندازه گیری Capability of Equipment

– پایداری Stability

– نمودارهای کنترلی

. حدود کنترلی

. تفسیر نمودارهای کنترلی

– مقایسات

* مقایسه میانگین T_TEST

. مقایسه با یک مقدار مشخص

. مقایسه دومجموعه از داده های مستقل

. مقایسه جفتی (Pair Value)

* ارزیابی دقت توسط مقایسه واریانس ها F-Test

_ کنترل کیفیت خارجی

– مقایسات بین آزمایشگاهی

– آزمون مهارت PT

. تجزیه و تحلیل نتایج

* روش اعداد EN

* روش امتیاز Z-score

* تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از استاندارد ASYM E691

دوره های در حال برگزاری