انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

Iranian Association of PE Pipe & Fitting Producers

دوره آموزشی مدیریت ریسک براساس الزامات ISO31000

شهریه: 250,000 تومان

دوره برگزار شده است

سرفصل مطالب:

1 تعریف ریسک و عدم قطعیت
2 مدیریت ریسک
3 شناسایی و ارزیابی ریسک
4 اشنایی با متدهای ارزیابی ریسک
5 اشنایی با استانداردهای مرتبط
6 انواع اقدامات کنترلی
7 کارگاه مدیریت ریسک

سرفصل های کارگاه مدیریت ریسک:

نحوه تشکیل تیم
تهیه مدارک و مستندات لازم
تهیه پرسشنامه یا چکلیست
شناسایی ریسک ها
ارزشیابی انان
تعیین اقدامات کنترلی جهت حذف و کاهش انان
بحث و تبادل نظرات

دوره های در حال برگزاری